Bruksvilkår hos Domenebørs

VILKÅR FOR BRUK AV DOMENEBØRS

Kontrakt mellom kunde og Domenebørs Adata (del av Active Data Norge avd Synnes, heretter Domenebørs & Domenebørs Adata): Brukere av disse tjenestene – herunder både tilbydere og budgivere – må godta disse vilkårene før man kan bli godkjent for domeneforhandlinger og fullføre eventuelle avtaler om overføring av rettigheter og eierskap av de aktuelle domenenavnene. Og som bekreftet lest for  kontrakter til signering.
Det samme gjelder domener som overføres/flyttes til Domenebørs Adata og vilkår knyttet til domenedrift hos Active Data Norge (vilkår) må leses og aksepteres (inkl. personvernvilkår). Herunder fornyelse av domeneabonnementer og oppsigelsefrist 90 dager før etablering av domenekonto tidligere år.

WHOIS
Selgere av domenenavn plikter, hvis det kreves, å identifisere seg og formidle full WHOIS til Norsk Domenebørs (selv om domenets offentlige eierskap er beskyttet). Domenebørs unngår såkalt domenepirat-virksomhet hvor domenenavnene bevisst går ut over copyright’ede eller åpenbare tilknytninger til registrerte enheter (Trademarks, Companies etc.).

Provisjonsbetingelser: Adata Domenebørs tar en standard provisjon på 10% på salg av alle typer listede domener (evt. minimumsprovisjon a 1500,-) etter inngått avtale. Ved evt. salg eksternt uten avtale-oppsigelse/stryk av domene fra domenelisten hos Domenebørs, vil provisjonsavtale gjelde uavhengig av aktører. Provisjon inkluderer i tillegg innhenting av detaljer rundt juridisk eierinformasjon, forhandling med kjøper og timeverk/kostnader til kontraktsinngåelse og gebyrer/timeverk for formelt eierskifte når domenet ligger innenfor egen registrartjeneste. Overføring av domene-eierskap og kontrakt er gyldig etter at salgssum i sin helhet er overført av kjøper til klientkonto (Adata Domenebørs), og beløp eks. provisjon overført sluttselger.
Alle priser for domener (listet) er inkl. mva. Alle tjenester i regi av Domenebørs Adata er eks. mva.

OVERFØRING
Overføring og teknisk klargjøring av domenenavn etter signerte avtaler/betaling, gjøres for .NO-domener av Adata (Domenebørs). For internasjonale domenenavn, blir denne tekniske overføringen overlatt til evt. leverandør av domener eksternt, og krever som regel en enkel godkjennelse/confirmation fra tidligere domeneeiere.

Informasjonsplikt: Brukere forplikter seg til å opplyse korrekt kontaktinformasjon. Brukere forplikter seg også til å følge norsk og internasjonal lov mht. retningslinjer rundt kopibeskyttelse og rettigheter. Enhver belastning av praktisk eller økonomisk karakter fra mekling tilligger brukerne. Budgivning som er gitt etter mail – og / eller annen gyldig elektronisk kommunikasjon, er bindende. Kontraktsbrudd og mislighold fører til anmeldelse og rettslig forfølgelse. Ved listing av domene(r), plikter bruker å opplyse om domenet/domenene blir sagt opp hos domeneleverandør og utfaset/slettet fra DNS.

Forhandling/kontrakt/salg: Domener listet hos Domenebørs og andre tilleggstilbydere, herunder nyhetsbrev o.a., og som har en prisantydning/angivelse, er underlagt avtalevilkår hos Domenebørs.
Det er ingen garanti for at domener blir solgt. Tilbyder kan til enhver tid avvise tilbud, også på antydning, evt. trekke tilbud så lenge avtale og skriftlig aksept ikke foreligger i henhold til norsk lov, og betaling utføres innen rimelig tid (10 dager).
Ved fri-listing av domenenavn vil brukere bli varslet om at det er henvendelser og trafikk mot domenet/domenene. For tilsendelse av ytterligere informasjon og timeverk knyttet til formidling (og evt. senere mekling), kreves imidlertid PRO-listing mot et lite gebyr og gjeldende satser for ytterligere assistanse og arbeid. Klienter med listede domenenavn MÅ sørge for at WHOIS (kontaktinfo for deres domene/r – epostadresse, mobil) er korrekte og oppdaterte, slik at de kan motta info og varslinger pr. bl.a. epost.
Domenebørs/Adata har ingen erstatningsansvar til noen av de impliserte partene ved nye eller ukjente forhold rundt domene(ne), eiertvist hos nye eiere, tekniske forhold m.v. Mislighold av avtalen og/eller eventuelle tvister i
ettertid, behandles av særpartene selv (kjøper/selger) – eventuelt med sine respektive juridiske forbindelser

Oppsigelse/eksternt salg: Ved listing hos Domenebørs, plikter bruker å opplyse om domenet likevel ønskes solgt på egenhånd – og domenet dermed strykes hos Domenebørs og avtale kanselleres. Blir domenet solgt til tredjepart uten slik oppsigelse, vil 10% provisjonssats fremdeles gjelde og faktureres.

GENERELT PRO-LIST M.V.
Generelt: Tjenester levert av Domenebørs, herunder rådgivning, vurderinger og bidrag rundt kjøp/salg, er konfidensielt for alle parter. Vurderinger o.a. er pr. anmerket dato, og evt. etterspill av rettslig/økonomisk art og konsekvenser av slik karakter fraskrives Domenebørs ansvar. Domenebørs kan utfra brukerpraksis ikke garantere at listing er 100% oppdatert mht. korrekt status/info til enhver tid, da man er prisgitt oppdatering fra klienter som har bedt om oppføring. Ved analyse og vurdering, er dette tidsmessig og subjektivt vurdert – og markedsverdi kan svinge både opp og ned avhengig av trender og etterspørsel. Plassering av domenelisting kan endres uten varsel, og topp/sidevisning justeres utfra profesjonelle hensyn. Domenebørs fraskriver seg ethvert ansvar for brukerkonsekvenser ved ulovlig informasjon og/eller brudd på avtalevilkår fra en eller begge av partene.
Domenebørs vil for PRO-listede domener forsøke å nå ut til potensielle kjøpere, i dialog med domeneeier. Dette innebærer målrettet promotering via eposthenvendelser til foreslåtte interessenter (bl.a. fra eier eller kontakter), eller ved åpenbar interesse i samfunnsbildet.
Uregelementert/feilinformasjon blir politianmeldt. Mislighold i forhold til klientbestillinger følger ordinær rutine via innkreving og purring via lovlige innkrevingsinstitusjoner. Listede domenenavn vil fjernes under innkrevingsbehandling, og etter betaling relistes mot et gebyr.
Domenebørs fraskriver seg ethvert ansvar ved eventuell tvist i etterkant, som feilaktige opplysninger eller overføringsproblematikk, og evt. intern uenighet hos kjøper/selger-organisasjoner om internt eierskap. Evt. mislighold og/eller tvist eller uenigheter mellom klienter i ettertid, pga. nevnte forhold, overføres ekstern behandling partene seg i mellom (nemd, rettsvesen).

Domenebørs vil yte fullverdig service, support og sjekke opp adekvate opplysninger rundt forhold til aktuelle domenenavn og dets eierstruktur. Informasjon og taushetsbelagte data blir behandlet utfra de individuelle avtaler som gjøres med klientene (brukerne).

NYHETSBREV
Nyhetsbrev: Samtlige henvendelser til Domenebørs, inkludert epostkontakt, telefoni eller web, loggføres med hensikt å yte god service – gjennom påmelding til Domenebørs/Adata sitt nyhetsbrev. Oppsigelse av dette nyhetsbrevet kan når som helst gjøres.